Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní podmínky platné pro firmu Bří JANDEROVÉ s.r.o. – E-shop (http://floristika.cz)

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese http://floristika.cz (dále také jako „E-shop FLORISTIKA.CZ“), jehož provozovatelem je:

Bří JANDEROVÉ s.r.o., IČO: 10901647, DIČ: CZ10901647 Firma vedena u Krajského soudu v Hradci Králové pod značkou C 47756.

Fakturační adresa:
Bří JANDEROVÉ s.r.o., Litomyšlská 642, 56002 Česká Třebová 

Sídlo firmy (sklad):
Bří JANDEROVÉ s.r.o., Osík 27, 569 67 Osík (u Litomyšle) 


(dále také jako „Bří JANDEROVÉ“ nebo „Provozovatel“ nebo „Prodávající“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele jako prodávajícího ve vztahu k jeho zákazníkům, kteří budou od Provozovatele nakupovat jeho zboží prostřednictvím E-shopu FLORISTIKA.CZ (dále také jako „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu a řídí se platnými a účinnými předpisy České republiky. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) a souvisejícími předpisy. Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím i zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění).

Závaznost objednávky

Odesláním objednávky na E-shopu FLORISTIKA.CZ Kupující závazně potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a že si v dohodnutém termínu odebere a převezme objednané zboží. Kupující může zrušit objednávku pouze v případě, že Prodávající není schopen dodat objednané zboží v obvyklém dodacím termínu, tj. do 14 kalendářních dnů ode dne objednání, nebo před předáním objednávky dopravci a to formou telefonickou (605 970 550) , nebo písemnou na email: objednavky@floristika.cz.

V případě, že kupující neodebere v dohodnutém termínu objednané zboží, které mu prokazatelně bude dodáno, je si vědom toho, že prodávající může vůči kupujícímu uplatnit dohodnutou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč jako náhradu dopravného, administrace nákladů, spojených se zbytečným vychystáním, odesláním a opětovným příjmem zásilky. Na smluvní pokutu je prodávající oprávněn vystavit kupujícímu daňový doklad – fakturu s datem úhrady.

Doprava a platba zboží

Prodávající dodává objednané zboží prostřednictvím přepravní společností na dobírku po celé České republice i na Slovensko. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za zboží řidiči přepravní společnosti v hotovosti / platba kartou při předání a převzetí zboží.

Zboží objednané s dodáním po České republice je možné uhradit pouze v českých korunách, a to oproti příslušnému daňovému dokladu.

Zboží objednané s dodáním na Slovensko je možné uhradit pouze v měně EURO, a to oproti příslušenému daňovému dokladu, kdy pro přepočet měn české koruny a euro bude použit aktuální kurz CZK/EUR, který je uveden na stránkách České národní banky ke dni vystavení příslušného daňového dokladu.

Ceny dopravného po České republice: Cena dobírky činí 30 Kč bez DPH

Cena za zaslání 1 ks balíku číní 90 Kč bez DPH, Na Slovensko 190 Kč bez DPH.

V případě, že kupující zvolí platbu zálohou, je mu vystavena zálohavá faktura na jejimž základě provede platbu s uvedeným variabilním symbolem. Při zvolení platby zálohou je zboží zasláno až po připsání celé částky na účet prodávajícího.

Bankovní spojení: 2401992302 / 2010 - Fio banka, a.s.

Číslo účtu IBAN: CZ36 2010 0000 0024 0199 2302

SWIFT kód BIC: FIOBCZPPXXX

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. O případné změně ceny bude Kupující informován ze strany Prodávajícího ještě před dodáním zboží, a Kupující má právo v této souvislosti zrušit nebo změnit objednávku bez jakékoliv sankce.

V případě nepřevzetí (nevyzvednutí) zásilky na dobírku, bude kupující v rámci smírného řešení vyzván k úhradě dohodnuté smluvní pokuty. Zboží může být kupujícímu odesláno znovu v případě, že kupující prodávajícího znovu požádá a v takovém případě se částka navyšuje pouze o nové poštovné, nikoliv o smluvní pokutu.

Záruka

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele (domácí použití). V případě, že Kupujícím je podnikatel (profesionální využití), činí záruční doba 6 měsíců ode dne dodání zboží. Prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, event. doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Přiložená faktura slouží zároveň jako záruční list.

Reklamace

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. Kupující je povinen při převzetí zboží si zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. V případě poškození balíku, je kupující povinen uplatnit reklamaci ihned u přepravce, nejpozději však do 24 hodin. Na pozdější reklamace (např. zřetelné zevní poškození vzniklé např. při přepravě, zjevné mechanické poškození apod.) nebude brán zřetel. Kupující je povinen ihned překontrolovat kompletnost dodávky, v případě nesrovnalostí v množství či druhu dodaného zboží bezodkladně uplatnit reklamaci, nejpozději však do 24 hod. od doručení zboží. V případě oprávněné a prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci Kupující uplatňuje u Prodávajícího. Dopravu zboží k Prodávajícímu nebo do servisu hradí Kupující.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tj. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  •  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání zboží jehož povaha to vylučuje z hygienických důvodů. např.: roušky
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,


V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, Prodávající vrátí nebo nahradí Kupujícímu a Kupující vrátí nebo nahradí Prodávajícímu veškerá přijatá plnění. V případě odstoupení kupující hradí pouze bezprostřední náklady na vrácení zboží, kupující nese zodpovědnost za snížení hodnoty zboží, která je důsledkem nevhodného používání způsobem, který způsobí změny charakteru, vlastnosti a fungování zboží. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy nemá kupující, který zakoupil zboží zabalené vzapečetěném obalu a obal je již otevřený. Tuto věc nelze vrátit po otevření obalu z důvodu ochrany zdraví a z hygienických důvodů.

Součástí těchto obchodních podmínek je i poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. § 1820 odst. 1 písm. f), odst. 2 občanského zákoníku a nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Tyto dokumenty jsou ke stažení zde:

www.floristika.cz/odstoupeni

Kupující se zavazuje, že v případě, že vrací zboží, tak bude odesláno v originálním balení, náležitě zabezpečené před poškozením. V případě, že kupující nezabezpečí zboží, které vrací prodávajícímu, proti mechanickému poškození, souhlasí s tím, že prodávající po něm je oprávněn vymáhat škodu, která mu vznikla, a to tím, že vrácené zboží je pro další použití již neupotřebitelné.

Ochrana osobních údajů a dat

Zaregistrováním, nebo odesláním objednávky objednáním v E-shopu FLORISTIKA.CZ dává Kupující Prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o Kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel prohlašuje, že jediný účel této archivace je oslovení Kupujících nabídkou internetových obchodů Provozovatele, tj. Bří JANDEROVÉ ve smyslu příležitostného zaslání nabídky na e-mail či poštovní adresu. V případě žádosti Kupujícího zaslané na e-mail info@floristika.cz budou veškeré osobní údaje Kupujícího okamžitě trvale odstraněny z databáze E-shopu FLORISTIKA.CZ.

Odpovědnost

Bří JANDEROVÉ s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách E-shopu FLORISTIKA.CZ mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Veškeré fotografie jsou pouze informativní. Provozovatel nenese vůči jakékoliv straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z E-shopu FLORISTIKA.CZ či odkazovaných internetových stránek. 

Copyright

Všechna práva vyhrazena. Veškeré materiály dostupné na E-shopu FLORISTIKA.CZ jsou majetkem Provozovatele. Žádná část z E-shopu FLORISTIKA.CZ nebo z webových stránek www.floristika.cz, tj. zejména obrázky, texty, obchodní podmínky ani jakékoliv další části, není li uvedeno jinak, nesmí být v části ani v celku kopírovány, nebo jinak reprodukovány bez písemného výslovného souhlasu Provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, společností a obchodních firem mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím. Prodávající a Kupující se dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě, že Kupující je spotřebitelem, i zákonem o ochraně spotřebitele. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice Prodávajícího, si Prodávající vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na svých webových stránkách a na stránkách E-shopu FLORISTIKA.CZ. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne jejich zveřejnění na stránkách E-shopu www.floristika.cz do doby vydání nových obchodních podmínek.

 

Míra Jandera

Chcete pomoci?

Mirek Jandera #klukodkytek


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5 zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti Bří JANDEROVÉ , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.