Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE PRE KLIENTOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

I. Prevádzkovateľ údajov

Bří JANDEROVÉ s.r.o.,

ICO: 1090164, DIC: CZ10901647

II. Účel(e) spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely
- vedenie dokumentácie súvisiacej s našou činnosťou a obchodnými prípadmi;
- vedenie objednávkových systémov
- vedenie zoznamov klientov a zamestnancov
- spracovanie správ pre orgány verejnej moci
- účtovné a daňové operácie
- vedenie evidencie sťažností
- vedenie zoznamov vyradenej dokumentácie
- vybavovanie sťažností
- vedenie záznamov o našich príjmoch a výdavkoch, prijatých platbách a hospodárení, ako to vyžadujú daňové a účtovné predpisy

III. Právny základ spracovania osobných údajov
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov uvedených v bode II. je

plnenie našich zákonných povinností (najmä zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, zákon č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov, zákon č. 634/1992 o ochrane spotrebiteľa)
plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, na základe ktorej vám poskytujeme naše služby (táto zmluva nemusí mať písomnú formu)
IV. Príjemcovia osobných údajov
Príjemcami vašich osobných údajov môžu byť v súlade s ustanoveniami právnych predpisov v osobitných prípadoch okrem vás aj orgány verejnej moci. Okrem prevádzkovateľa môžu osobné údaje na vyššie uvedené účely spracúvať aj sprostredkovatelia na základe zmlúv o spracúvaní údajov uzatvorených v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
Vaše osobné údaje neprenášame do zahraničia.

V. Trvanie spracúvania osobných údajov
Osobné údaje obsiahnuté v obchodnej dokumentácii spracúvame po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi alebo po dobu, po ktorú ste naším klientom, a následne po dobu jedného roka po tom, čo ste naším klientom prestali byť.

VI. Práva dotknutej osoby
Pri spracúvaní osobných údajov máte nasledujúce práva týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov:

Právo požadovať od nás prístup k vašim osobným údajom;
právo na opravu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame;
právo na obmedzenie spracovania. Obmedzenie spracúvania znamená, že vaše osobné údaje, ktorých spracúvanie bolo obmedzené, musíme označiť a počas trvania obmedzenia ich nesmieme ďalej spracúvať, okrem ich uchovávania. Právo na obmedzenie spracovania máte, ak
- spochybňujete presnosť osobných údajov na obdobie, ktoré je potrebné na to, aby sme overili presnosť osobných údajov;
- spracúvanie je nezákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich používania;
- ak už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
- ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu uvedenému v oddiele VII nižšie, kým sa neoverí, že naše oprávnené dôvody na spracúvanie prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami;
právo na vymazanie osobných údajov. Právo na vymazanie osobných údajov sa vzťahuje len na osobné údaje, ktoré spracúvame na iné účely, ako je poskytovanie našich služieb. Údaje, ktoré o vás uchovávame na účely poskytovania našich služieb, nesmieme vymazať;
právo na prenosnosť údajov. Môžete nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje poskytli na účely ich prenosu inému prevádzkovateľovi údajov alebo aby sme ich sami preniesli inému prevádzkovateľovi údajov. Toto právo však máte len v súvislosti s údajmi, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo zmluvy s vami. Údaje, ktoré o vás máme, však môžeme poskytnúť len na účely poskytovania našich služieb vám a za zákonných podmienok orgánu verejnej moci.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi o ochrane údajov. Sťažnosť môžete podať dozornému orgánu v mieste vášho obvyklého pobytu, v mieste zamestnania alebo v mieste, kde došlo k údajnému porušeniu. V Českej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochor 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
VII. Právo namietať proti spracovaniu
Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely našich alebo cudzích oprávnených záujmov (právne dôvody spracúvania sú uvedené v časti III), máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu. Námietku môžete vzniesť na našej adrese uvedenej v časti I. Ak vznesiete takúto námietku, budeme oprávnení pokračovať v takomto spracúvaní len vtedy, ak dokážeme preukázať závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, a ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

VIII. Povinné spracovanie a povinnosť poskytnúť osobné údaje
Spracúvanie vašich osobných údajov na účely poskytovania našich služieb je zákonnou požiadavkou.

Míra Jandera

Chcete pomoci?

Mirek Jandera #klukodkytek


Odoslaním formulára súhlasíte s uchovávaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami § 5 zákona č. 110/2019 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje, ktoré týmto poskytujete spoločnosti Bří JANDEROVÉ , budú spracované a uchovávané v elektronickej databáze len na účely výberových konaní a maximálne po dobu 1 roka. Súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo elektronicky odvolať.