Podmienky predaja a sťažnosti

Obchodné podmienky platné pre spoločnosť Bří JANDEROVÉ s.r.o. - E-shop (http://floristika.cz)

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode na adrese http://floristika.cz (ďalej tiež "E-shop FLORISTIKA.CZ"), ktorý prevádzkuje spoločnosť:

Bří JANDEROVÉ s.r.o., IČO: 10901647, DIČ: CZ10901647 Spoločnosť zapísaná v OR Krajského súdu v Hradci Králové pod C 47756.


Bří
JANDEROVÉ s.r.o., Litomyšlská 642, 56002 Česká Třebová

Sídlo spoločnosti (sklad):
Bří JANDEROVÉ s.r.o., Osík 27, 569 67 Osík (pri Litomyšli)


(ďalej aj ako "Bří JANDEROVÉ" alebo "Prevádzkovateľ" alebo "Predávajúci"). Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa ako Predávajúceho vo vzťahu k zákazníkom, ktorí budú od Prevádzkovateľa nakupovať jeho tovar prostredníctvom e-shopu FLORISTIKA.CZ (ďalej aj ako "Kupujúci"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade a riadia sa platnými a účinnými právnymi predpismi Českej republiky. Zmluvné vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia najmä Občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov) a súvisiacimi predpismi. Ak je kupujúci spotrebiteľom, riadia sa právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim aj zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov).

Záväznosť objednávky

Kupujúci odoslaním objednávky na e-shope FLORISTIKA.CZ potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a že si objednaný tovar v dohodnutom termíne vyzdvihne a prevezme. Kupujúci môže zrušiť objednávku len v prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar v obvyklej dodacej lehote, t.j. do 14 kalendárnych dní odo dňa objednania, alebo pred odovzdaním objednávky dopravcovi, a to telefonicky (605 970 550) , alebo písomne na e-mail: objednavky@floristika.cz.

V prípade, že si kupujúci v dohodnutej lehote nevyzdvihne objednaný tovar, ktorý mu bude doručený, berie na vedomie, že predávajúci môže uplatniť voči kupujúcemu dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk ako náhradu za dopravu, administratívne náklady spojené s nepotrebným vyzdvihnutím, odoslaním a opätovným prevzatím zásielky. Predávajúci je oprávnený vystaviť Kupujúcemu na zmluvnú pokutu daňový doklad - faktúru s dátumom splatnosti.

Preprava a platba tovaru

Predávajúci dodáva objednaný tovar prostredníctvom prepravnej spoločnosti na dobierku na celom území Českej a Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar vodičovi prepravnej spoločnosti v hotovosti/platbou kartou pri dodaní a prevzatí tovaru.

Tovar objednaný na dodanie v Českej republike je možné uhradiť len v českých korunách oproti príslušnému daňovému dokladu.

Tovar objednaný na dodanie na Slovensko je možné uhradiť len v mene EURO na základe príslušného daňového dokladu, pričom na prepočet českej koruny a meny EURO sa použije aktuálny kurz CZK/EUR, ktorý je uvedený na internetovej stránke Českej národnej banky v deň vystavenia príslušného daňového dokladu.

Cena dobierky je 30 Kč bez DPH.

Cena za zaslanie 1 balíka je 90 Kč bez DPH, na Slovensko 190 Kč bez DPH.

Ak sa kupujúci rozhodne pre platbu vopred, je mu vystavená zálohová faktúra, na základe ktorej vykoná platbu s uvedeným variabilným symbolom. Pri voľbe platby vopred je tovar odoslaný až po pripísaní celej sumy na účet predávajúceho.

Číslo účtu:
2601992307 / 2010
IBAN:
CZ86 2010 0000 0026 0199 2307
BIC/SWIFT:
FIOBCZPPXXX

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Predávajúci bude kupujúceho informovať o každej zmene ceny pred dodaním tovaru a kupujúci má v tejto súvislosti právo zrušiť alebo zmeniť objednávku bez akýchkoľvek sankcií.

V prípade neprevzatia (neprevzatia) zásielky pri dodaní bude kupujúci povinný zaplatiť dohodnutú zmluvnú pokutu ako zmierlivé riešenie. Tovar môže byť kupujúcemu opätovne zaslaný, ak o to kupujúci predávajúceho opätovne požiada, pričom v takom prípade sa suma zvyšuje len o nové poštovné náklady, nie o zmluvnú pokutu.

Záruka

Na predávaný tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov pre spotrebiteľa (domáce použitie). Ak je kupujúcim podnikateľ (profesionálne použitie), záručná doba je 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá za skryté výrobné a materiálové vady v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku používania tovaru na iné účely, než na ktoré je určený, nesprávnym skladovaním, nesprávnou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním v dôsledku bežného používania, výrobok bol vystavený nadmernému zaťaženiu (v rozpore s predpismi, resp. odporúčaniami výrobcu), živelnou pohromou alebo vyššou mocou. Garantované vlastnosti tovaru závisia výlučne od špecifikácií uvedených priamo výrobcom. Priložená faktúra slúži zároveň ako záručný list.

Reklamácie

Reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí riadne prezrieť a skontrolovať. V prípade poškodenia zásielky je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u dopravcu, najneskôr však do 24 hodín. Na neskoršie reklamácie (napr. zjavné vonkajšie poškodenie spôsobené napr. počas prepravy, zjavné mechanické poškodenie a pod. Kupujúci je povinný bezodkladne skontrolovať úplnosť dodávky a v prípade nezrovnalostí v množstve alebo druhu dodaného tovaru uplatniť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. V prípade oprávnenej a preukázanej vady tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu. Kupujúci uplatní reklamáciu u predávajúceho. Prepravu tovaru k predávajúcemu alebo do servisného strediska hradí kupujúci.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ, ktorý nakupuje tovar prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia plnenia, okrem prípadov uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka, t. j. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

  • pri poskytovaní služieb, ak boli poskytnuté s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy,
  • dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle podnikateľa a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • dodanie tovaru, ktorého povaha to vylučuje z hygienických dôvodov, napr.: závesy
  • dodanie tovaru, ktorý bol prispôsobený želaniu spotrebiteľa alebo jeho osobe
  • dodanie tovaru podliehajúceho skaze alebo tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • oprava alebo údržba vykonaná na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následnej opravy inej ako požadovanej alebo dodania náhradných dielov iných ako požadovaných,
  • dodanie tovaru v zapečatenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý sa z hygienických dôvodov nemôže vrátiť,


V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku, predávajúci vráti alebo vráti kupujúcemu peniaze a kupujúci vráti alebo vráti predávajúcemu prijaté plnenie. V prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúci znáša len bezprostredné náklady na vrátenie tovaru, Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania spôsobom, ktorý spôsobí zmeny v povahe, vlastnostiach a funkčnosti tovaru. Kupujúci, ktorý zakúpil tovar v uzavretom obale a obal už bol otvorený, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Tento tovar nie je možné vrátiť po otvorení obalu zo zdravotných a hygienických dôvodov.

Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj poučenie o práve odstúpiť od zmluvy a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 1820 ods. 1 písm. f), ods. 2 Občianskeho zákonníka a nariadenia vlády č. 363/2013 Z. z. o vzorovom poučení o práve odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o vzorovom formulári na odstúpenie od týchto zmlúv. Tieto dokumenty si môžete stiahnuť tu:

www.floristika.cz/odstoupeni.

Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade vrátenia tovaru bude tovar zaslaný v pôvodnom obale, riadne zabezpečený proti poškodeniu. V prípade, že kupujúci nezabezpečí tovar, ktorý vracia predávajúcemu, proti mechanickému poškodeniu, súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený vymáhať od neho vzniknutú škodu z dôvodu, že vrátený tovar už nie je použiteľný na ďalšie použitie.

Ochrana osobných údajov a údajov

Kupujúci registráciou alebo odoslaním objednávky v e-shope FLORISTIKA.CZ dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archiváciou údajov o kupujúcom a jeho nákupoch, a to až do odvolania tohto súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, dotknutá osoba má právo na prístup k nim a ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Všetky osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že jediným účelom tejto archivácie je oslovenie kupujúcich s ponukou internetových obchodov prevádzkovateľa, t. j. BRI JANDEROVÉ v zmysle občasného zaslania ponuky na e-mailovú alebo poštovú adresu. V prípade žiadosti Kupujúceho zaslanej na e-mailovú adresu info@floristika.cz budú všetky osobné údaje Kupujúceho okamžite a natrvalo odstránené z databázy E-shopu FLORISTIKA.CZ.

Zodpovednosť

Spoločnosť Bří JANDEROVÉ s.r.o. upozorňuje, že informácie na webovej stránke E-shopu FLORISTIKA.CZ môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti alebo tlačové chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky fotografie majú len informatívny charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá žiadnej strane za škody spôsobené použitím informácií z E-shopu FLORISTIKA.CZ alebo z prepojených webových stránok.

Autorské práva

Všetky práva vyhradené. Všetky materiály dostupné na E-shope FLORISTIKA.CZ sú majetkom Prevádzkovateľa. Žiadna časť E-shopu FLORISTIKA.CZ alebo webovej stránky www.floristika.cz, t. j. najmä obrázky, texty, obchodné podmienky alebo akékoľvek iné časti, pokiaľ nie je uvedené inak, sa nesmú kopírovať čiastočne alebo v celku alebo inak reprodukovať bez výslovného písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Názvy a označenia produktov, služieb, spoločností a obchodných spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky sú platné v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky Kupujúcim. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach výslovne uvedené inak, ich práva a povinnosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a ak je Kupujúci spotrebiteľom, tak aj zákonom o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto obchodné podmienky v závislosti od zmien príslušných právnych noriem, ako aj obchodnej politiky Predávajúceho. Túto zmenu a jej účinnosť oznámi vhodným spôsobom na svojej internetovej stránke a v e-shope FLORISTIKA.CZ. Tieto obchodné podmienky sú platné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke e-shopu www.floristika.cz až do vydania nových obchodných podmienok.

 

Míra Jandera

Chcete pomoci?

Mirek Jandera #klukodkytek


Odoslaním formulára súhlasíte s uchovávaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami § 5 zákona č. 110/2019 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje, ktoré týmto poskytujete spoločnosti Bří JANDEROVÉ , budú spracované a uchovávané v elektronickej databáze len na účely výberových konaní a maximálne po dobu 1 roka. Súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo elektronicky odvolať.